Arcane Crypto

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Kallelse extra bolagsstämma Forestlight Entertainment

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) org. nr 556668- 3933 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall

(i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 augusti 2015. Aktieägare som har sina aktier i förvaltarregistrerade måste i god tid före fredagen den 14 augusti 2015 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum;

(ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 14 augusti 2015 på adress Rosenlundsgatan 36, 188 53 Stockholm, per e-mail till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 eller per fax 08-660 43 38. Vid anmälan skall aktieägarna uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande, måste skickas till Bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordning

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier till lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 250 000 och högst 1 000 000."

Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles.

Punkt 8 - Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 200:1, d v s tvåhundra (200) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara ca. 1,905882 kronor per aktie mot tidigare ca. 0,009529. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslut får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tvåhundra (200) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tvåhundra (200).

Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 bifalles.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, och hos Bolaget på adress enligt ovan senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2015
Forestlight Entertainment AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se

2015-08-28

APRIL - JUNI 2015
· Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva Wifog AB ("Wifog") genom en apportemission drog ut på tiden under rapportperioden.
· Nettoomsättningen blev 6 160 TSEK (3 868) under kvartalet och 15 234 TSEK (10 326) under januari-juni.
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -998 TSEK (-769) under kvartalet och -1 494 TSEK (-1 389) under januari-juni.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 071 TSEK (-1 158) under kvartalet och -1 638 TSEK (-2 166) under januari-juni.
· Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den långsiktiga finansieringen. Styrelsen fortsätter arbetet med att söka lösa bolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift och utveckling. Verkställandet av beslutet fattat på den extra bolagsstämman den 14:e juli om samgående med Wifog förutsätter att Nasdaq First North godkänner koncernens nya bolagsbeskrivning. En viktig förutsättning för Nasdaq First North att fatta ett sådant beslut är att den nya koncernen kan påvisa att man har tillgång till kapital och likviditet för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. 

2015-08-21

Ny bolagsordning 
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split i enlighet med styrelsens förslag innebärande nytt lägsta och högsta antal aktier.

2015-07-21

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) org. nr 556668- 3933 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2015-06-15

Wifog, Sveriges första och snabbast växande tjänst för sponsrad mobilkommunikation, har säkrat 30 miljoner kronor i en finansieringsrunda.

Investeringen följer ett beslut om en börsnotering av bolaget under sommaren 2015.

2015-06-12

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 juli 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

<<
1
...
29
30
31

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail