Arcane Crypto

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Kallelse till årsstämma i Arcane Crypto AB

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org.nr 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 10 maj 2022.

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs den 10 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2022, och
 2. dels senast den 9 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 9 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Arcane Crypto AB, Box 12 172, 102 25 Stockholm märkt "Årsstämma", eller med e-post till post+egm@arcanecrypto.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Val av protokollförare
Till protokollförare föreslås Hanna Hillgren, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att Jonatan Raknes och Sebastian Nordvang eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar, väljs som justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) och att det till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 175 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Jackson, Viggo Leisner, Sïmon Saneback och Kristian Kierkegaard samt nyval av Kristian Lundkvist som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Michael Jackson till styrelsens ordförande.

Kristian Lundkvist
Kristian är en serieentreprenör och investerare. Han grundade Middelborg AS år 1999 och har sedan dess byggt upp det från ett litet telekombolag till ett investeringsbolag med ett brett utbud av investeringar. Kristian innehar uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i flera större portföljbolag. Därtill har han omfattande erfarenhet från affärsutveckling, M&A och omstrukturering. Kristians aktieinnehav i Arcane Crypto (inklusive närstående personer) uppgår till 2 124 587 715 aktier. Kristian Lundkvist är oberoende i förhållande till Arcane Crypto och Arcane Cryptos ledning samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med företagsförvärv, men även för att öka bolagets finansiella flexibilitet samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut i enlighet med punkt 12 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 8 505 700 189. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Arcane Crypto AB, Box 12 172, 102 25 Stockholm märkt "Årsstämma" eller per e-post till post+egm@arcanecrypto.se senast den 30 april 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm och på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se, senast den 5 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se. Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Arcane Crypto AB
Stockholm i april 2022
Styrelsen 

Om Arcane Crypto
Arcane Crypto utvecklar infrastrukturen och produkterna som möjliggör användandet av bitcoin och digitala tillgångar. Arcane bygger en plattform där användare kan lära sig om samt handla och investera i digitala tillgångar, allt med ett användarkonto. Vi utbildar och bygger förtroende genom att tillhandahålla marknadsledande analyser. Arcane uppnår skalbarhet genom att erbjuda en plattform med öppna API som ger tredjeparter möjlighet att utveckla och distribuera sina produkter till våra användare.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:

https://investor.arcanecrypto.se/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB
E-mail: ir@arcanecrypto.no

Web: investor.arcanecrypto.se 

För mer information, besök: https://www.arcane.no/

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se  http://www.mangold.se.

2022-08-23
Regulatory

Second quarter of 2022 (compared to second quarter 2021)

 • Group revenue decreased to 84,755 kSEK (100,372)
 • EBITDA amounted to -20,604 kSEK (-1,484)
 • Adjusted EBITDA -9,704 kSEK (-1,484)
 • EBIT amounted to -55,740 kSEK (-2,547)
 • The result for the period amounted to -56,272 (-7,056)
 • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.007 (-0.001), and after dilution to SEK -0.006 (-0.001)
2022-05-10
Regulatory

First quarter of 2022
- compared to first quarter 2021 -

 • Group revenue increased to 105,865 kSEK (2,157)
 • EBITDA amounted to -2,124 kSEK (-11,043)
 • EBIT amounted to -8,835 kSEK (-11,079)
 • The result for the period amounted to -10,178 kSEK (-136,050)
 • Adjusted result for the period amounted to -10,178 kSEK (-9,097)
 • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.001 (-0.017)
 • Earnings per share after dilution amounted to SEK -0.001 (-0.016)
1
2
...
21
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail