Arcane Crypto

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Arcane Crypto 9 december 2021

Vid extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") den 9 december 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter
Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor på årsbasis och att arvode till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 175 000 kronor vardera på årsbasis, i enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 21 maj 2021.

Val av styrelseledamöter
Michael Jackson och Sïmon Saneback valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare valdes Michael Jackson till styrelsens ordförande.

Beslut om revidering av LTI 2021
Det beslutades att godkänna revideringar i det incitamentsprogram som antogs av årsstämman som hölls den 21 maj 2021 ("Reviderat LTI 2021"). De deltagare som enligt årsstämmans beslut den 21 maj 2021 var berättigade till teckningsoptioner av Serie 1 är, efter revideringen, berättigade till personaloptioner av Serie 1. Vidare, för att möjliggöra att fler nyckelpersoner i Bolaget ska kunna delta i programmet beslutades att Reviderat LTI 2021 expanderas så deltagare i och utanför Sverige kan delta. Syftet med revideringen av programmet var att skapa förutsättningar för att behålla och öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner. Anpassningar av programmet har gjorts dels för att bättre uppfylla det ursprungliga syftet med programmet, dels för att möjliggöra att nytillkomna nyckelpersoner i Bolaget tillåts delta i programmet och dels för att programmets löptid efter genomförda revideringar ska förbli tre år. Reviderat LTI 2021 innebär ingen förändring för deltagare som omfattas av Serie 2 enligt årsstämmas beslut den 21 maj 2021.

Deltagarnas rätt att tilldelas personaloptioner har fördelats med hänsyn till respektive deltagares position och ansvar inom koncernen till deltagare innefattande ledande befattningshavare, management och övriga anställa och nyckelpersoner. Rätten att erhålla personaloptioner ska tillkomma såväl svenska som utländska anställda. Personaloptionerna ska överlåtas vederlagsfritt. Varje personaloption av Serie 1 berättigar förvärv av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 28 februari 2025 till en lösenkurs om 0,2 SEK, vilket motsvarar lösenkursen för personaloptioner av Serie 2.

Personaloptionerna ska i huvudregel endast berättiga till förvärv av aktier om deltagaren är fortsatt anställd hos Bolaget. Bolagets styrelse ska ha diskretionär rätt att frångå denna princip i enlighet med villkoren för Reviderat LTI 2021.

Vidare beslutades om emission av högst 52 965 460 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptionerna under Reviderat LTI 2021. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolaget i syfte att säkerställa leverans av aktier under Reviderat LTI 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 28 februari 2025 till en teckningskurs om 0,2 SEK, vilket motsvarar teckningskursen för personaloptioner av Serie 2.

Det totala antalet teckningsoptioner som emitterats under LTI 2021 (inklusive Reviderat LTI 2021) kommer inte överstiga utspädningen eller kostnaderna i LTI 2021, så som antagits av årsstämman den 21 maj 2021.

Bolagets styrelse bemyndigades vidare att emittera teckningsoptioner för att ha möjlighet att säkra Bolagets exponering mot sociala kostnader som uppkommit i samband med Reviderat LTI 2021, genom att till en tredje part med vilken Bolaget har ett avtal, emittera teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna aktier som därefter säljs till marknadsvärde.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för styrelseordförande
Det beslutades att inrätta ett incitamentsprogram ("LTI 2021:2") till styrelsens ordförande. Genom LTI 2021:2 kommer personaloptioner överlåtas till styrelseordföranden. Personaloptionerna intjänas under perioden 1 januari 2022 - 31 december 2024; men personaloptionerna berättigar endast till teckning av aktier om styrelseordföranden har kvar sin post i Bolaget under minst ett (1) år avseende en tredjedel (1/3) av personaloptionerna, under minst två (2) år avseende två tredjedelar (2/3) av personaloptionerna och under minst tre (3) år för samtliga personaloptioner. Styrelseordföranden har rätt att förvärva maximalt 12 222 798 personaloptioner. Varje personaloption berättigar styrelseordföranden att förvärva en (1) aktie i Bolaget.

För att säkerställa leverans av aktier när personaloptionerna utnyttjas beslutades om en emission av högst 12 222 798 teckningsoptioner. Rätten att teckna och inneha teckningsoptionerna tillkommer Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna i enlighet med villkoren för LTI 2021:2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 28 februari 2025 till ett lösenpris om 0,2 SEK, vilket motsvarar lösenpriset i incitamentsprogrammet LTI 2021, vilket antogs av årsstämman den 21 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB
e-mail: post@arcanecrypto.se
web: investor.arcanecrypto.se

Om Arcane Crypto
Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Ett viktigt fokusområde är att utnyttja en digital valuta för att underlätta bättre och mer effektiva gränsöverskridande betalningar. Arcane har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

2022-01-13

Arcane Crypto AB:s (publ) helägda dotterbolag Kaupang Krypto AS har ingått ett samarbete med NFT AS och kuratorn Sam Farao för att förenkla förvärv av Bjarne Melgaards första kryptokonstsamling "The Lightbulb Man".

2022-01-13

Arcane Crypto AB's (publ) wholly-owned subsidiary Kaupang Krypto AS has entered into a collaboration with NFT AS and curator Sam Farao, to facilitate acquisitions of Bjarne Melgaard's first crypto art collection The Lightbulb Man.

2021-12-14

Stockholm, 14 december, 2021 - Arcane Crypto AB:s ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") har idag fått godkänt av svenska finansinspektionen ("FI") för dess prospekt som inkluderar en Exchange Traded Product ("ETP") baserad på Arcane Assets kryptovalutafond.

2021-12-14

Stockholm, December 14, 2021 - Arcane Crypto AB's ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") has today received approval from the Swedish Financial Supervisory Authority ("SFSA") on its Base Prospectus, which includes an Exchange-Traded Product ("ETP") based on Arcane Assets' cryptocurrency fund.

2021-12-09
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") den 9 december 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se.

2021-12-09
Regulatory

At the Extraordinary General Meeting in Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") on 9 December 2021, which has been conducted solely through postal voting in advance pursuant to temporary legislation, the resolutions presented below were passed. All resolutions were in accordance with submitted proposals, which are described in detail in the meeting documents available on the Company's website, investor.arcanecrypto.se.

2021-11-25
Regulatorisk

Styrelsen i Arcane Crypto AB har idag beslutat att godkänna bolagets plan att ansöka om en notering på OTCQB, en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Arcane Crypto kommer därmed att ansöka om notering på OTCQB och räknar med att erhålla ett godkännande under första kvartalet 2022.

2021-11-25
Regulatory

The Board of Arcane Crypto AB have today approved the company's plan to apply for a dual listing on OTCQB, a US trading market operated by OTC Markets Group for securities not listed on a national exchange. Arcane Crypto will apply for admission to trading on OTCQB and expects an approval during the first quarter of 2022.

2021-11-12

Stockholm 12 november, 2021 - Arcane Cryptos helägda dotterbolag Ijort Invest AB ("Trijo") offentliggör idag att Arcane Cryptos VD Torbjørn Bull Jenssen även utses till VD för Trijo och ersätter därmed Totte Löfström.

2021-11-12

Stockholm November 12, 2021 - Arcane Crypto's wholly owned subsidiary Ijort Invest AB ("Trijo") today announces that Arcane Crypto's CEO Torbjørn Bull Jenssen will also become CEO of Trijo and thereby replace Totte Löfström.

2021-11-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org. nr. 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 9 december 2021.

Styrelsen för Arcane Crypto har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs 9 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-11-08
Regulatory

The shareholders in Arcane Crypto AB, Reg. No. 556668-3933 ("Arcane Crypto" or the "company"), are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, 9 December 2021.

The Board of Directors of Arcane Crypto has resolved that the Extraordinary General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on Temporary Exceptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Other Associations. The Extraordinary General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Extraordinary General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting will be published on 9 December 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.

2021-11-05

Det norska non-fungible token ("NFT") projektet Svalbard.Money auktionerar nu ut helt nya Svalbardmynt som inspirerats av historiska personer från Sovjet Unionen.

2021-11-05

The Norwegian non-fungible token ("NFT") project named Svalbard.Money is auctioning off brand new Svalbard coins inspired by historic individuals in the Soviet Union.

2021-10-29
Regulatory

The third quarter of 2021 (compared to the third quarter of 2020)

 • Group revenue increased to 81,166 kSEK (571)

 • EBITDA amounted to -6,059 kSEK (-3,085)

 • EBIT amounted to -8,105 kSEK (-3,133)

 • The result for the period amounted to -7,766 kSEK (-2,833)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

The first nine months of 2021 (compared to the first nine months of 2020)

 • Group revenue increased to 183,555 kSEK (879)

 • EBITDA amounted to -18,586 kSEK (-7,454)

 • EBIT amounted to -21,731 kSEK (-7,505)

 • The result for the period amounted to -150,872 kSEK (-7,343)

 • Adjusted result for the period amounted to -23,919 kSEK (-7,343)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,019 SEK (-0,014)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,018 SEK (-0,014)

1
2
...
8
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail